Hankesuunnittelu

Suunnittelu

Hanketta suunnittelevan kannattaa olla yhteydessä SILMU ry:n henkilökuntaan jo hankkeen ideointi- ja suunnitteluvaiheessa saadakseen tietoa hakemisesta ja ohjausta hankkeen valmistelussa. Onnistuneeseen ja sujuvaan toteutukseen paras tie on huolellinen suunnittelu ja toteutuksen seuranta, positiivinen asenne ja avoin mieli.Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa tutustua huolellisesti paitsi hakuohjeisiin myös ohjeisiin koskien maksuhakemusten laadintaa, raportointia, tiedottamista sekä muuhun ohjeistukseen. SILMU ry:n henkilökunta neuvoo tuen hakemiseen ja hakemusmateriaalin valmisteluun liittyvissä kysymyksissä tarvittaessa koko toteutuksen ajan. Maaseutuverkostoyksikkö on julkaissut Hanketoimijan käsikirjan hankkeen suunnittelun ja Leader-hankkeen toteuttamisen tueksi.

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma on keskeinen asiakirja sekä hanketta toteuttavalle organisaatiolle että SILMU ry:n hallitukselle, joka arvioi hakemuksen rahoituskelpoisuutta sen pohjalta. Hankesuunnitelman sisällön on oltava riittävän tarkasti eritelty ja selkeästi rajattu, jotta SILMU ry:n hallitus voi arvioida hankkeen sisältöä ja vaikuttavuutta mahdollisimman luotettavasti. Tästä löytyy malli hankesuunnitelman laatimiseksi.

Hankesuunnitelman vähimmäisvaatimukset on kirjattu lakiin ja siitä on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat:

 1. Ha­ki­ja
  Sel­vi­tys toi­min­nas­ta, or­ga­ni­saa­ti­os­ta, am­mat­ti­tai­dos­ta, ko­ke­muk­ses­ta ja ta­lou­del­li­ses­ta ti­lan­tees­ta sekä hank­keen to­teut­ta­mi­seen käy­tet­tä­vis­tä re­surs­seis­ta
 2. Hank­keen tar­ve ja taus­ta
  Mi­hin on­gel­maan tai tar­pee­seen hank­keel­la ha­e­taan rat­kai­sua?
 3. Hank­keen ta­voit­teet
  Mitä ta­voit­tei­ta hank­keel­la on? Mi­ten tu­lok­sia seu­ra­taan?
 4. Hank­keen toi­men­pi­teet ja to­teu­tus­ta­pa sekä ris­kit to­teu­tuk­ses­sa
  Konk­reet­ti­set toi­men­pi­teet ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si

  To­teut­ta­mi­seen osal­lis­tu­vat ta­hot, to­teu­tus- ja ra­hoi­tus­vas­tuut ja tar­vit­ta­vat so­pi­mus­jär­jes­te­lyt
  Min­kä­lai­sia ris­ke­jä on ja mi­ten nii­hin va­rau­du­taan?
  Mi­ten huo­mi­oi­daan kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen peri­aat­teet?
 5. Yh­teys Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­maan sekä alu­eel­li­seen oh­jel­maan tai pai­kal­li­seen stra­te­gi­aan. Mi­ten ai­em­mat hank­keet on huo­mi­oi­tu?
  Mi­ten hank­keel­la edis­te­tään Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­man ta­voit­tei­ta?
  Mi­ten hank­kees­sa on huo­mi­oi­tu ai­em­min to­teu­te­tut muut hank­keet?
 6. Toi­min­ta-alue, koh­de­ryh­mä, hyö­dyn­saa­jat sekä aika­tau­lu
  Mikä on hank­keen pää­a­si­al­li­nen koh­de­ryh­mä?
  Mi­ten koh­de­ryh­mä on va­lit­tu ja mi­ten hank­kees­ta on tie­do­tet­tu?
  Muut ta­hot, joil­le han­ke koh­dis­tuu?
 7. Mi­ten hank­kees­sa syn­ty­vää toi­min­taa jat­ke­taan hank­keen päät­ty­mi­sen jäl­keen?
 8. Tie­dot­ta­mi­nen
  Mi­ten tu­lok­sis­ta tie­do­te­taan hank­keen ai­ka­na ja hank­keen jäl­keen?

Tukihakemuksen liitteet

Hakemukseen tarvittavat liitteet löytyvät tästä >>

Kustannusarvio

Kustannusarvioon kirjataan kaikki hankkeen toimenpiteistä syntyvät kustannukset sekä mahdolliset talkoot. Talkootyön arvoksi voidaan hyväksyä kaikkien 15 vuotta täyttäneiden henkilöiden työpanokset seuraavasti: 15 € / tunti / henkilö ja jos käytetään työkonetta (esim. traktori tai kaivinkone), lisäksi 30 € / tunti / kone. Yksityisestä rahoituksesta voi olla 100 % talkootyötä.

Kustannusarvio laaditaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta maksuhakemuksen yhteydessä voidaan varmistua kustannusten tukikelpoisuudesta.

Kustannusarviopohja, kehittämishanke

Kustannusarviopohja, investointihanke

Kustannusten kohtuullisuus

Hankkeen toteuttamisessa syntyvien kustannusten on oltava kohtuullisia. Hakemusvaiheessa hakijan tulee toimittaa yli 2 500 euron suuruisissa hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella kustannusten kohtuulisuus on mahdollista arvioida. Tavanomaisella hintatasolla tarkoitetaan tavaran- tai palveluntoimittajien yleisesti käyttämiä hintoja. Mikäli tavara- tai palveluhankinnan arvioitu hinta ylittää 30 000 € ja tuen osuus on yli 50 % hankkeen kustannuksista, on noudatettava lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Mikäli kyseessä on rakennusurakka, jonka arvioitu kustannus ylittää 150 000 € ja tuen osuus on yli 50 % hankkeen kustannuksista, on myös noudatettava lakia julkisista hankinnoista.

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Hakijalla on mahdollisuus valita hakuvaiheessa hankkeessa käytettävä kustannusmalli, jota käytetään koko hankkeen toteutuksen ajan. Kustannusmalleja on kolme: Kertakorvaus-, Flat rate- ja todellisiin kustannuksiin perustuva malli.

1. Kertakorvaus eli lump sum
Malli soveltuu käytettäväksi hankkeissa, jossa tuen määrä on enintään 100 000 € ja jota ei toteuteta julkisena hankintana. Käytettäessä kertakorvausmallia hankesuunnitelmassa määritellään toteutuksen eri vaiheita (enintään kolme). Tuki maksetaan rahoituspäätöksessä hyväksyttyjen, toteutuneiden vaiheiden mukaan, eli esim. maksutositteita ei vaadita maksatuksen yhteydessä. Viimeinen erä maksetaan, kun hankkeen kaikki hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet on toteutettu. Huom! Hankkeessa, jossa tuki on myönnetty kertakorvauksena, tukipäätöstä voidaan muuttaa vain toteuttamisajan osalta.

2. Prosenttimääräinen korvaus eli Flat rate
Käytettäessä Flat rate – mallia yleiskustannukset voidaan hyväksyä laskennallisena osuutena hankkeen palkkakustannusten perusteella. Hankkeessa voidaan välillisinä kustannuksina hyväksyä 24 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Jos hankkeessa on sen sisällöstä johtuen erityisen korkeat matkakulut, voidaan välillisinä kustannuksina hyväksyä 15 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Maksuhakemuksen yhteydessä maksutositteet esitetään vain välittömistä kustannuksista.

Flat rate 24 %
Välillisiin kustannuksiin sisältyvät: toimistokustannukset, hankehenkilöstön matkakustannukset, osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin, työterveyskustannukset, toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheutuvat kustannukset ja tarjoilukustannukset.

Flat rate 15 %
Välillisiin kustannuksiin sisältyvät em. Flat rate 24 kustannukset lukuun ottamatta hankehenkilöstön matkakustannuksia.

Hankkeen muut kuin edellä mainitut prosenttiperusteiset kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen.

Esimerkki Flat rate 24 % maksuhakemuksesta:

Palkkakustannukset 12000  (hakemuksessa esitetään palkan maksutositteet)
Ostopalvelut 10000  (hakemuksessa esitetään ostopalvelujen maksutositteet)
Välilliset kustannukset (24 %)   2880 kuitteja ei tarvitse esittää
KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 24880  
Tuki 80 % 19904  
Omarahoitusosuus   4976  

3. Todellisiin kustannuksiin perustuva malli

Käytettäessä todellisiin kustannuksiin perustuvaa mallia, maksuhakemuksessa esitetään kaikki maksutositteet hankkeessa toteutuneista rahoituspäätöksen mukaisista kustannuksista.

Ennakko

Mikäli hakija haluaa hakea ennakkoa tuen maksamiselle, tulee asiasta toimittaa selvitys perusteluineen hakemuksen yhteyteen. Selvityksestä tulee ilmetä ennakon tarpeellisuus ja likviditeettisuunnitelma (cash flow), jossa mahdollinen ennakko on huomioitu. Ennakko voi olla enintään 20 % hankkeelle myönnetyn tuen määrästä, kuitenkin enintään 100 000 euroa. Mikäli hakijalle myönnetään ”lupa” ennakon hakemiseen se kirjataan tukipäätökseen. Ennakosta tehdään kirjallinen sopimus SILMU ry:n kanssa. Ennakkoa kuitataan 30 % jokaisen maksuerän määrästä siihen saakka kunnes ennakko on kokonaisuudessaan kuitattu.

Likviditeettisuunnitelma

Hankkeen rahoituksen suunnittelussa kannattaa huomioida tuen maksamisen viive. Esimerkki likviditeettilaskelmasta löytyy tästä >>

Tuen siirto

Tuesta osa voidaan siirtää yhteistyökumppanille käytettäväksi hankkeen toimenpiteiden toteuttamista varten. Hakijan ja kumppanin välillä laaditaan sopimus tuen siirtämisestä, tuen saaja (hakija) vastaa kuitenkin hankkeen toteutuksesta.

Hakemusten käsittely >>

Maksatus ja kirjanpito >>

Raportointi >>

Tiedottaminen >>

Ohjaustyhmä >>

Muutoksenhaku >>

Hanketuen hakeminen >>